Privacyverklaring

Algemene verordening gegevensbescherming

Vanaf 25 mei 2018 geldt de Europese privacy verordening ‘Algemene verordening gegevensbescherming’, kortweg AVG. In het Engels ‘General Data Protection Regulation’ (GDPR) genoemd. Deze nieuwe wet geeft u als persoon meer privacy rechten en ons als organisatie meer verantwoordelijkheden.

Wie zijn wij?

Wij zijn een financiële onderneming die adviseert en bemiddelt in financiële diensten en producten. Wij verwerken een hoeveelheid aan persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens hebben wij nodig om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. Wij zijn ervoor verantwoordelijk om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. Wij moeten daarbij voldoen aan de eisen van de privacyregelgeving. In deze privacy verklaring leest u hoe wij uw gegevens zorgvuldig behandelen, beveiligen en verwerken.

Onze contactgegevens:
Advizy
Adres: Schoutensteeg 1, 4171CK Herwijnen
Telefoon: (06) 51316116
E-mail:
Internet: www.advizy.nl

Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) onder vergunningnummer 12045086.

Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u:
– contactgegevens zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres
– geboortedatum, geslacht, burgerlijke staat
– gegevens met betrekking tot uw legitimatiebewijs
– gegevens over dienstverband, inkomen, beroep en werkgever
– gegevens over financiële situatie, vermogen en eventuele schulden
– gegevens over huidige financiële producten zoals bankrekeningen of verzekeringen
– bijzondere persoonsgegevens, bijvoorbeeld over uw gezondheid of strafrechtelijk verleden. Wanneer wij deze gegevens verwerken doen we dat uiterst zorgvuldig en alleen met uw toestemming.
– overige gegevens, uitsluitend indien noodzakelijk voor het uitvoeren van onze dienstverlening

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– het aangaan en/of uitvoeren van verzekeringen, hypotheken of andere financiële diensten en/of het geven van advies over onze producten
– het beoordelen en accepteren van (potentiële) klanten
– het beheren van onze relatie met klanten
– het behandelen van schades waarbij u als benadeelde, betrokkene of veroorzaker betrokken bent
– het voldoen aan wettelijke verplichtingen
– het versturen van nieuwsbrieven of informatie van specifieke aard

Rechtsgronden voor verwerking van gegevens

Wij gebruiken minimaal een van de volgende gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens:
– het uitvoeren van een overeenkomst binnen de EU voor een financieel product of een financiële dienst
– het kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust, bijvoorbeeld het voldoen aan onze wettelijke zorgplicht of het voldoen aan de wettelijke bewaartermijnen
– de uitdrukkelijke toestemming die u hebt gegeven om gegevens te verwerken voor specifieke doeleinden. Deze toestemming kunt u altijd weer intrekken.
– voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen in het kader van onze bedrijfsvoering of die van een derde. Wij maken hierbij steeds de afweging tussen uw belangen en die van ons.

Onze belangen betreffen onder andere de zorgvuldige uitvoering van overeenkomsten met u, het onderhouden en eventueel uitbouwen van onze klantrelatie via eventueel direct-marketing.

Opslag en bewaartermijn van persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens alleen zolang en voor zover we deze nodig hebben. Gegevens die we noodzakelijkerwijs nodig hebben bewaren we in ieder geval gedurende de looptijd van onze relatie of overeenkomst.
Als onze relatie of overeenkomst eindigt dan bewaren wij de gegevens gedurende de wettelijke bewaartermijnen die voor ons gelden.

Verzoek persoonsgegevens

Indien u uw persoonsgegevens wenst in te zien, aan te passen, over te dragen, bezwaar te maken of te laten verwijderen, neemt u dan contact met ons op.

Beveiliging van uw gegevens

Wij hebben adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Vertrouwelijk papier wordt ter vernietiging aangeboden aan een hierin gespecialiseerd afvalverwerkingsbedrijf.
Verstrekken van gegevens aan derden
Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet zomaar aan anderen. Dat mogen we wel doen als u ons ons daarvoor toestemming hebt gegeven, als we daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak, of als de verstrekking ten dienste staat van onze doeleinden.

Wij geven uw persoonsgegevens mogelijk door aan de volgende personen of partijen:
– financiële instellingen (zoals banken of verzekeraars) bij wie we voor u een financieel product aanvragen of bij wie u een financieel product hebt dat wij voor u beheren of waarbij we u begeleiden tijdens de looptijd van het product
– personen en instanties die op grond van een wettelijke verplichting geïnformeerd moeten worden
– externe partijen die gegevens onder onze zeggenschap en verantwoordelijkheid verwerken, zoals onze ICT-dienstverlener
– schade-experts
– notarissen, accountants, makelaars, taxateurs

Externe partijen die de persoonsgegevens onder onze verantwoordelijkheid verwerken doen dit uitsluitend voor doelen en onder voorwaarden die wij met hen hebben afgesproken.

Wijzigingen

Het kan voorkomen dat we deze privacy verklaring in de toekomst (moeten) wijzigen. Op onze website vindt u steeds de meest actuele verklaring.

Hebt u vragen of klachten?

Hebt u vragen over onze privacy verklaring of heeft u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens neemt u dan contact met ons op.